...
Malužiná

Zastupiteľstvo

 

Výsledky komunálnych volieb zo dňa 10.11.2018 v obci Malužiná:

 
Za poslancov boli zvolení:            počet platných hlasov
Monika Žišková, KDH                           107
Kristína Bartková, Ing., NEKA              102
Marta Španková, NEKA                         88
Barbora Divoková, NEKA                      87
Petra Gulašová, NEKA                           78
 

Evidencia dochádzky poslancov Obecného zastupiteľstva v Malužinej

 

Obecné zastupiteľstvo

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce na štyri roky. Volebné pravidlá upravuje osobitný predpis. Funkčné obdobie obecného zastupiteľstva sa končí zložením sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva.

Funkcia poslanca je nezlučiteľná s funkciou
 • starostu, 
 • zamestnanca obce, v ktorej bol zvolený, 
 • štatutárneho orgánu rozpočtovej organizácie alebo príspevkovej organizácie zriadenej         obcou, v ktorej bol zvolený, 
 • podľa osobitného zákona.
Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života obce, najmä je mu vyhradené
 • určovať zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce a s majetkom štátu, ktorý         užíva, schvaľovať najdôležitejšie úkony týkajúce sa tohto majetku a kontrolovať                     hospodárenie s ním, 
 • schvaľovať rozpočet obce a jeho zmeny, kontrolovať jeho čerpanie a schvaľovať                     záverečný  účet obce, schvaľovať emisiu komunálnych dlhopisov, schvaľovať zmluvu             uzavretú podľa § 20 ods. 1, rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky, o prevzatí záruky           za poskytnutie návratnej finančnej výpomoci zo štátneho rozpočtu; v rozsahu určenom         zastupiteľstvom môže zmeny rozpočtu vykonávať starosta, 
 • schvaľovať územný plán obce alebo jej časti a koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí             života obce, 
 • rozhodovať o zavedení a zrušení miestnej dane a ukladať miestny poplatok, 5a)
 • určovať náležitosti miestnej dane alebo miestneho poplatku a verejnej dávky                         a rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky, 
 • vyhlasovať miestne referendum o najdôležitejších otázkach života a rozvoja obce                   a zvolávať zhromaždenie obyvateľov obce, 
 • uznášať sa na nariadeniach, 
 • schvaľovať dohody o medzinárodnej spolupráci a členstvo obce v medzinárodnom               združení podľa §21 ods. 1, 
 • určiť plat starostu podľa osobitného zákona11) a určiť najneskôr 90 dní pred voľbami           na celé funkčné obdobie rozsah výkonu funkcie starostu; zmeniť počas funkčného                 obdobia na návrh starostu rozsah výkonu jeho funkcie, 
 • voliť a odvolávať hlavného kontrolóra obce (ďalej len "hlavný kontrolór"), určiť rozsah           výkonu funkcie hlavného kontrolóra a jeho plat, schvaľovať odmenu hlavnému                       kontrolórovi, 
 • schvaľovať štatút obce, rokovací poriadok obecného zastupiteľstva a zásady                           odmeňovania poslancov, 
 • zriaďovať, zrušovať a kontrolovať rozpočtové a príspevkové organizácie obce a na návrh       starostu vymenúvať a odvolávať ich vedúcich (riaditeľov), zakladať a zrušovať obchodné       spoločnosti a iné právnické osoby a schvaľovať zástupcov obce do ich štatutárnych               a kontrolných orgánov, ako aj schvaľovať majetkovú účasť obce v právnickej osobe, 
 • schvaľovať združovanie obecných prostriedkov a činností a účasť v združeniach, ako aj         zriadenie spoločného regionálneho alebo záujmového fondu, 
 • zriaďovať a zrušovať orgány potrebné na samosprávu obce a určovať náplň ich práce, 
 • udeľovať čestné občianstvo obce, obecné vyznamenania a ceny, 
 • ustanoviť erb obce, vlajku obce, pečať obce, prípadne znelku obce.

♻ Komunálny odpad

> Kalendár vývozov KO 2020
Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu za 2019:

35,41%  

 

Dátum a čas

Dnes je piatok, 10.7.2020, 19:02:59

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Aktuálne počasie

dnes, piatok 10. 7. 2020
polojasno 26 °C 14 °C
sobota 11. 7. silný dážď 24/11 °C
nedeľa 12. 7. mierny dážď 16/9 °C
pondelok 13. 7. oblačno 17/7 °C

Malužinské novinky

Informácie e-mailom

Novinky e-mailom

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Náhodný výber z galérie