...
Malužiná

Zastupiteľstvo

 

Výsledky komunálnych volieb zo dňa 10.11.2018 v obci Malužiná:

 
Za poslancov boli zvolení:            počet platných hlasov
Monika Žišková, KDH                          107
Kristína Lukášová, Ing., NEKA            102
Marta Španková, NEKA                       88
Barbora Divoková, NEKA                    87
Petra Gulašová, NEKA                         78
 

Obecné zastupiteľstvo

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce na štyri roky. Volebné pravidlá upravuje osobitný predpis. Funkčné obdobie obecného zastupiteľstva sa končí zložením sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva.

Funkcia poslanca je nezlučiteľná s funkciou
 • starostu, 
 • zamestnanca obce, v ktorej bol zvolený, 
 • štatutárneho orgánu rozpočtovej organizácie alebo príspevkovej organizácie zriadenej         obcou, v ktorej bol zvolený, 
 • podľa osobitného zákona.
Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života obce, najmä je mu vyhradené
 • určovať zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce a s majetkom štátu, ktorý         užíva, schvaľovať najdôležitejšie úkony týkajúce sa tohto majetku a kontrolovať                     hospodárenie s ním, 
 • schvaľovať rozpočet obce a jeho zmeny, kontrolovať jeho čerpanie a schvaľovať                     záverečný  účet obce, schvaľovať emisiu komunálnych dlhopisov, schvaľovať zmluvu             uzavretú podľa § 20 ods. 1, rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky, o prevzatí záruky           za poskytnutie návratnej finančnej výpomoci zo štátneho rozpočtu; v rozsahu určenom         zastupiteľstvom môže zmeny rozpočtu vykonávať starosta, 
 • schvaľovať územný plán obce alebo jej časti a koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí             života obce, 
 • rozhodovať o zavedení a zrušení miestnej dane a ukladať miestny poplatok, 5a)
 • určovať náležitosti miestnej dane alebo miestneho poplatku a verejnej dávky                         a rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky, 
 • vyhlasovať miestne referendum o najdôležitejších otázkach života a rozvoja obce                   a zvolávať zhromaždenie obyvateľov obce, 
 • uznášať sa na nariadeniach, 
 • schvaľovať dohody o medzinárodnej spolupráci a členstvo obce v medzinárodnom               združení podľa §21 ods. 1, 
 • určiť plat starostu podľa osobitného zákona11) a určiť najneskôr 90 dní pred voľbami           na celé funkčné obdobie rozsah výkonu funkcie starostu; zmeniť počas funkčného                 obdobia na návrh starostu rozsah výkonu jeho funkcie, 
 • voliť a odvolávať hlavného kontrolóra obce (ďalej len "hlavný kontrolór"), určiť rozsah           výkonu funkcie hlavného kontrolóra a jeho plat, schvaľovať odmenu hlavnému                       kontrolórovi, 
 • schvaľovať štatút obce, rokovací poriadok obecného zastupiteľstva a zásady                           odmeňovania poslancov, 
 • zriaďovať, zrušovať a kontrolovať rozpočtové a príspevkové organizácie obce a na návrh       starostu vymenúvať a odvolávať ich vedúcich (riaditeľov), zakladať a zrušovať obchodné       spoločnosti a iné právnické osoby a schvaľovať zástupcov obce do ich štatutárnych               a kontrolných orgánov, ako aj schvaľovať majetkovú účasť obce v právnickej osobe, 
 • schvaľovať združovanie obecných prostriedkov a činností a účasť v združeniach, ako aj         zriadenie spoločného regionálneho alebo záujmového fondu, 
 • zriaďovať a zrušovať orgány potrebné na samosprávu obce a určovať náplň ich práce, 
 • udeľovať čestné občianstvo obce, obecné vyznamenania a ceny, 
 • ustanoviť erb obce, vlajku obce, pečať obce, prípadne znelku obce.

Upozornenie

V súvislosti s odporúčaním MV SR upravuje Obecný úrad do odvolania stránkové hodiny pre verejnosť:
 denne od 8:00 do 11:00 
 

♻ Komunálny odpad

> Kalendár vývozov KO 2020
Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu za 2019:

35,41%  

 

Dátum a čas

Dnes je nedeľa, 5.4.2020, 19:29:51

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Aktuálne počasie

dnes, nedeľa 5. 4. 2020
13 °C 0 °C
pondelok 6. 4. 13/2 °C
utorok 7. 4. 16/2 °C
streda 8. 4. 16/4 °C

Malužinské novinky

Informácie e-mailom

Novinky e-mailom

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Náhodný výber z galérie